Analiza e përbërjes së trupit

Analiza bën matjen e përpiktë të masave trupore, duke përfshirë matje të detjashme të masës muskulore dhe
dhjamore në të gjitha pjesët e trupit.


Analiza përfshinë:

- Rezultatet e muskujve dhe të masës dhjamore për 5 pjesët e trupit: abdominal
(barku), krahu i djathë, krahu i majtë, këmba e djathë, këmba e majtë.

- Profilin e saktë të përbërjes së trupit: % (përqindjen) dhe kg (peshën) e masës
dhjamore dhe muskujve të trupit, masën pa yndyrë, BMI, peshën totale të ujit dhe
peshën e trupit.

- Moshën metabolike
- kcal e përditshme (BMR)
- Peshën ideale
- Mineralet
- Proteinat
- si dhe parametra të tjera.